Privacy Policy


Feetline Els, Elske Haaksman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Feetline Els houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit alles onderverdeeld in de navolgende onderwerpen.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit vindt ook plaats bij ons in de medisch pedicurepraktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Naam van uw zorgverlener
 • Naam van uw andere zorgverleners
 • BSN
 • Tijdstip van uw afspraak

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in Art. 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in Art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het verbeteren van onze dienstverlening

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Hoofdzakelijk maken wij gebruik van een derde partij voor verzending facturaties/kwitanties aan:

 • Podotherapeut
 • Zorgverzekeraar

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige persoon.

Bewaartermijnen

Wij zullen, in hoedanigheid van medisch pedicure, uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiliging

Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Goed voor Voet van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van de gegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze firewalls
 • Op kantoor is de administratie met persoonsgegevens opgeborgen in een afsluitbare kast
 • Een papiervernietiger is aanwezig om oude documenten te vernietigen
 • Verder zij onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens; zij zijn gehouden aan geheimhouding daarvan


Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie (verbeteren en/of aan te vullen)
 • Recht op wissen van uw gegevens (recht op vergetelheid)
 • Recht op dataportabiliteit (gegevens over te dragen aan andere partij)

Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons schriftelijk kenbaar maken of door ons een mail te sturen info@goedvoorvoet.nl Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy-Statement nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:


Feetline Els

Elske Haaksman-v.d. Bosch

Jericholaan 81

5625 TG EINDHOVEN

feetline@chello.nl